Mój koszyk:

0 produkt(ów) - 0,00 zł
Nie masz produktów w koszyku.

Ogólne Warunki i Zasady

Niniejsze warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą DIDO SKoczylas Sp.J., zwaną dalej Dostawcą, a firmą składającą zamówienie w firmie firmą DIDO SKoczylas Sp.J., zwaną dalej Zamawiającym.

Podpisanie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego Ogólnych Warunków Współpracy. Akceptacja dotyczy również przyszłych realizowanych zamówień. Ogólne Warunki Współpracy pozostają wiążące bez szczególnego zawiadomienia nawet wtedy, gdy zamówienie jest z nimi niezgodne. Odstępstwa od Ogólnych Warunków Współpracy są nieważne bez wyraźnej, pisemnej akceptacji ze strony Dostawcy.

Zamówienia

 • Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. 
 • Zamówienie musi zawierać nazwę Zamawiającego, jego numer NIP, dokładny adres, numery telefonu i faksu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zamówienie oraz pieczęć firmową i podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 
 • Podpisanie Ogólnych Warunków Współpracy jest również upoważnieniem Dostawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. Składając pierwsze zamówienie u Dostawcy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wypis z Rejestru Handlowego, Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej lub Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego oraz NIP i Regon. 
 • Nie określa się minimalnej wartości zamówienia!. 
 • Wszystkie zamówienia rozpatrywane są z jednakową starannością, niezależnie od ich wielkości. 
 • Dostawca dokłada wszelkich starań, aby w pełni realizować zamówienia. 
 • W przypadku braku akceptacji Zamawiającego dla częściowych realizacji zamówień, potrzebna jest pisemna adnotacja w zamówieniu. 
 • Do momentu całkowitego uregulowania płatności przez Zamawiającego, towar pozostaje własnością Dostawcy. 
 • Zamówienie podpisane i odesłane przez Zamawiającego do Dostawcy, nie może być anulowane.

Płatności

 • Pierwsze trzy zamówienia złożone przez nowych klientów są płatne przelewem przy zamówieniu towaru. 
 • Po realizacji tych zamówień, Zamawiający może ubiegać się o odroczenie terminu płatności. 
 • Zamówienia o wartości mniejszej niż 800 PLN netto, są płatne przelewem przy zamówieniu towaru przez Zamawiającego. 
 • Jeżeli Dostawca oferuje odroczony termin płatności, a wartość zamówienia przekracza 3000 PLN netto, wymagana jest zaliczka w wysokości 40% wartości zamówienia. 
 • Pozostała kwota należna musi być uregulowana w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury. 
 • Dostawca zastrzega sobie prawo decyzji o długości terminu odroczenia płatności. 
 • Zamawiający ma prawo ubiegać się o otwarcie linii kredytowej u Dostawcy. 
 • Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej. 
 • Możliwość otwarcia linii kredytowej dotyczy klientów o udokumentowanej historii współpracy z Dostawcą i nie zalegającym z płatnościami do Dostawcy. 
 • Dostawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku bez uzasadnienia tej decyzji. 
 • W przypadku klientów rozliczających się w systemie odroczonych terminów płatności, 
 • Dostawca oferuje 2% rabatu w przypadku wpłacenia całej należnej kwoty, w dniu złożenia zamówienia. 
 • Rabat nie dotyczy pierwszych trzech zamówień nowych klientów (patrz pkt. 1) 
 • Rabatu nie udziela się w przypadku zamówień o wartości poniżej 800 PLN netto. 
 • W przypadku dostarczenia towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii towaru. 
 • Dostawca wystawia każdorazowo fakturę VAT. Przekroczenie przyznanego przez Dostawcę odroczonego terminu płatności stanowi podstawę do naliczania przez Dostawcę odsetek za zwłokę i obciążenia płatnika kosztami upomnień. 
 • Zamówienie o wartości większej niż 40 000 PLN netto, są zabezpieczane wekslem i odpowiednią deklaracją wekslową. 

Transport

 • Dostawy z magazynu są realizowane przez firmę kurierską UPS, lub na życzenie wybranym przez Zamawiającego przewoźnikiem . 
 • Koszty transportu ponosi Zamawiający. 
 • W przypadku uszkodzenia kartonów lub innej widocznej szkody, Zamawiający jest zobowiązany do adnotacji o uszkodzeniu na liście przewozowym w obecności kuriera. 

Reklamacje

 • Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. 
 • Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem zaakceptowanym przez Dostawcę. 
 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. 
 • Reklamacji należy dokonać przed wykonaniem dekoracji na towarze, towar po przetworzeniu nie podlega reklamacji! 
 • W przypadku wskazania przez Zamawiającego innego miejsca wysyłki niż siedziba Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia towaru. 
 • Reklamacje od firm trzecich nie będą rozpatrywane. 
 • Po odsprzedaniu towaru przez Zamawiającego kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za wady towaru przenosi się na Zamawiającego. 
 • W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego (przed dekorowaniem), Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zaakceptowanym przez Dostawcę zamówieniem. 
 • Zwroty właściwie wydanego i niewadliwego towaru nie będą przyjmowane! 
 • Przesyłki odesłane bez wcześniejszego pisemnego zgłoszenia tj. do 7 dni od daty otrzymania towaru, oraz nie posiadające indywidualnego numeru zwrotu, nie będą przyjmowane i zostaną odesłane do nadawcy na jego koszt. 
 • Dostawca zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia każdego pisemnego zgłoszenia i poinformowania o ostatecznej decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 
 • Zwrot towaru odbywa się zawsze na koszt Zamawiającego. 
 • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towarów u Producentów. 
 • Pozostałe warunki Koszty zakupu i transportu próbek ponosi Zamawiający. 
 • Odcienie kolorów w katalogu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych produktów. 
 • Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane. 
 • Prosimy sprawdzić rzeczywisty odcień tkaniny. 

Ceny na produkty Dostawcy podane są w Złotych polskich. Wszelkie zmiany odnoszące się do Ogólnych Warunków Współpracy wymagają formy pisemnej oraz akceptacji Dostawcy i Zamawiającego. Spory powstałe w wyniku realizacji Ogólnych Warunków Współpracy będą załatwiane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uwaga! Logotypy i znaki towarowe widoczne na naszych produktach używane są tylko w celach informacyjnych. Wszystkie znaki handlowe są własnością poszczególnych firm.